Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/pjezowe/domains/parafia-jezowe.pl/public_html/plugins/system/securityimages.php on line 111

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/pjezowe/domains/parafia-jezowe.pl/public_html/plugins/system/securityimages.php on line 134
Strona g?wna Parafii pw. Narodzenia NMP w Je?owem
Dekret o obowi?zku uczestnictwa we Mszy ?w. PDF Drukuj Email
sobota, 30 maja 2020 19:52

DEKRET
oobowi?zku uczestnictwa weMszy ?w.

WNaj?wi?tszej Eucharystii, ktraurzeczywistnia Komuni? zBogiem ijedno?? Ludu Bo?ego jest obecny sam Chrystus, nasza Pascha iChleb ?ywy (por. PO5, KKK 1325).

Dlatego przyjmuj?c zrado?ci? zniesienie ogranicze? sanitarnych dotycz?cych liczby uczestnikw liturgii odprawianej wewn?trz ?wi?tyni, postanawiam, ?edyspensa odobowi?zku uczestnictwa weMszy ?w.wniedziele idni nakazane, udzielona 12 marca br.iprzed?u?ona 21 marca, obowi?zuje jedynie dodnia 31 maja br.w??cznie.

Jednocze?nie udzielam dyspensy odobowi?zku uczestnictwa weMszy ?w.wniedziele idni nakazane osobom: wpodesz?ym wieku, maj?cym objawy infekcji (np.podwy?szona temperatura, kaszel, katar itd.), przebywaj?cym nakwarantannie itym, ktre zinnych powodw s? szczeglnie podatne nazaka?enie b?d? obawiaj?c si? jego, unikaj? przebywania wmiejscach publicznych. Dyspensa ta b?dzie obowi?zywa?a doko?ca czerwca br.

Wierni uczestnicz?cy wliturgii maj? obowi?zek przestrzegania wszystkich przepisw sanitarnych wydanych przezw?adze pa?stwowe.

Ksi??a Proboszczowie iRektorzy ko?cio?w do?o?? wszelkich stara?, aby zasady te zosta?y zachowane. Powinni jednocze?nie zach?ci? wiernych dope?nego uczestnictwa weMszy ?w., organizuj?c zzachowaniem obowi?zuj?cych przepisw sanitarnych adoracje orazinne formy kultu Jezusa Eucharystycznego.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Sandomierz, 29 maja 2020 r.

Biskup Sandomierski
Krzysztof Nitkiewicz

Kanclerz
ks. Roman Janiec

 
?yczenia Wielkanocne 2020 PDF Drukuj Email
sobota, 11 kwietnia 2020 16:47

alt

ALLELUJA!!! Chrystus Zmartwychwsta?y obdarzy? nas otuch? i nadziej?! Da? nam si?? do przezwyci??ania wszelkiego z?a.

?yczymy, aby Uroczysto?? Wielkanocna by?a czasem odradzania si? wiary w si?? Chrystusa i w si?? cz?owieka, by przynios?a rado??, pokj oraz wzajemn? ?yczliwo??. Obejmujemy serdeczn? modlitw? wszystkich naszych Parafian.

W Uroczysto?? Zmartwychwstania Pa?skiego dwie Msze ?w. b?d? odprawiane w intencji naszych Parafian: Rezurekcja o godz. 6,00 i Suma o godz. 11,00.

Dzi?kujemy za ?yczenia oraz wszelkie wyrazy troski i ?yczliwo?ci z Waszej strony!

Duszpasterze Parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Je?owem

 
Triduum Paschalne 2020 PDF Drukuj Email
sobota, 11 kwietnia 2020 12:57

Wystrj naszego ko?cio?a podczas Triduum Paschalnego 2020 - O?tarz Adoracji oraz Grb Pa?ski.

Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 :: Triduum Paschalne 2020 ::

 
Og?oszenia na Niedziel? Palmow? PDF Drukuj Email
sobota, 04 kwietnia 2020 20:42

W zak?adce Og?oszenia parafialne znajduj? si? og?oszenia na Niedziel? Palmow?.

 
B?ogos?awie?stwo przed ?niadaniem Wielkanocnym PDF Drukuj Email
sobota, 04 kwietnia 2020 20:21

W tym roku tzw. ?wi?conka ma mie? charakter liturgii domowej. Przed ?niadaniem niedzielnym b?ogos?awie?stwo wypowiada jeden z ochrzczonych domownikw: ojciec, matka lub inna doros?a osoba (tekst w za??czniku).

Wersja pdf do pobrania.

 
Ustalenia duszpasterskie na czas epidemii PDF Drukuj Email
sobota, 28 marca 2020 19:59

Maj?c na uwadze wprowadzenie przez Rz?d, Przewodnicz?cego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej najnowszych przepisw, dotycz?cych epidemii i w trosce duszpasterskiej o powierzonych parafian i nas, Waszych Duszpasterzy, postanawiamy:

MSZA ?WI?TA:

 • W ko?ciele podczas Mszy ?wi?tej mo?e by? maksymalnie 5 osb, ktre maj? obowi?zek zachowa? bezpieczn? odleg?o?? mi?dzy sob? (1, 5 m). Pierwsze?stwo uczestnictwa maj? osoby, ktrych intencja b?dzie odprawiana.
 • Korzystaj?c z dyspensy ksi?dza Biskupa Ordynariusza zach?cam do pozostania w niedziele w domu, a we Mszy ?w. uczestniczy? przez ?rodki spo?ecznego przekazu/ TV, radio, Internet/ i przyj?? Komuni? Duchowo.
 • Wszystkie inne nabo?e?stwa (Droga Krzy?owa, Gorzkie ?ale, Adoracje) zostaj? odwo?ane.

SPOWIED?:

 • w przypadku konieczno?ci spowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu i godziny spowiedzi

Kontakt: tel. 511-079-739 ; 889-526-757

 • przypominam o praktyce ?alu doskona?ego i konieczno?ci odbycia spowiedzi, gdy b?dzie to mo?liwe.

Co oznacza w praktyce ?al doskona?y? W sytuacji, gdy nie ma mo?liwo?ci wyznania grzechw przed kap?anem, nale?y:

 1. wzbudzi? w sobie pragnienie przyj?cia sakramentu pokuty (z postanowieniem przyst?pienia do niego przy najbli?szej okazji);
 2. zrobi? rachunek sumienia;
 3. w odniesieniu do wykrytych grzechw postanowi? nie pope?nia? ich w przysz?o?ci (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
 4. wzbudzi? w sobie ?al za pope?nione grzechy ze wzgl?du na mi?o?? Boga - tak uczciwie, jak tylko potrafimy;
 5. po?ytecznie (lecz niekonieczne) przyj?? sobie jaki? czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy.

Po ustaniu epidemii zorganizowana zostanie spowied? podobnie, jak w Adwencie i Wielkim Po?cie.

CHORZY:

 • odwiedziny chorych i starszych z pos?ug? sakramentaln? w ich domach mog? mie? miejsce tylko wtedy, gdy istnieje zagro?enie ?ycia.
 • Nie b?dziemy odwiedza? chorych z racji Pierwszego Pi?tku.
 • je?li chory obj?ty jest kwarantann?, albo zakazem kontaktu z innych przyczyn, mo?na go odwiedzi?, po uzyskaniu pozwolenia kompetentnych organw pa?stwowych.

POGRZEB:

 • uroczysto?ci pogrzebowe, zostaj? ograniczone do modlitwy na cmentarzu /z zachowaniem zakazu przekroczenia obecno?ci 5 osb/.
 • w dogodnym dla rodziny terminie, zostanie odprawiona za zmar?ego Msza ?wi?ta ?a?obna w ko?ciele /zachowuj?c rwnie? zasad?, by nie by?o wi?cej ni? 5 osb/.

W mocy pozostaj? inne zalecenia wydane przez w?adze ko?cielne i pa?stwowe.

Przez ca?e wieki w trudnych do?wiadczeniach nasi ojcowie uciekali si? do modlitwy. Wszystkie rodziny naszej parafii prosz? o modlitw? w intencji nawrcenia dla ?wiata, ustania epidemii, potrzebne ?aski dla personelu medycznego. Dla chorych o zdrowie, a dla zmar?ych o ?ycie wieczne. Zach?cam wszystkie rodziny do modlitwy w domach. Na ten trudny czas nasze domy niech stan? si? ?wi?tyniami. Wypraszajmy dla naszej wsplnoty parafialnej i ca?ego ?wiata potrzebne ?aski. Niech nam i naszym rodzinom towarzyszy opieka Boga Trjedynego i Chrystusowej Matki.

Postanowienia wchodz? w ?ycie z dniem 26 marca 2020 roku do odwo?ania.

 
Nowe zarz?dzenia ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza PDF Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2020 14:37

W zwi?zku z nowymi zarz?dzeniami w?adz pa?stwowych oraz do?wiadczeniami zebranymi przez duszpasterzy w czasie epidemii, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wyda? kolejne zarz?dzenia.

Dekret biskupi mwi, ?ewcelebracjach liturgicznych orazwinnych aktach kultu, mo?e bra? maksymalnie udzia? pi?ciu uczestnikw, nielicz?c osb koniecznych dopos?ugi liturgicznej. Je?li chodzi oMsz? ?w., nale?y wpierwszej kolejno?ci zagwarantowa? uczestnictwo tym, ktrzyzamwili intencj? mszaln?. Zobowi?zuje si? ksi??y doumieszczenia informacji oniniejszej zasadzie nadrzwiach ko?cio?a, nastronie internetowej parafii oraznatablicy og?osze?, zapewniaj?c jej bezwzgl?dne przestrzeganie.

Bior?c poduwag? opini? wyra?on? przezksi??y dziekanw izasady wprowadzone winnych polskich diecezjach, dekret stanowi, ?eobrz?dy pogrzebowe maj? by? ograniczone dotrzeciej stacji nacmentarzu. Je?li okoliczno?ci natopozwalaj?, stacj? mo?na poprzedzi? procesj? odbramy cmentarnej. Wkancelarii parafialnej nale?y otym poinformowa? rodzin? zmar?ego, prosz?c rwnie? onieprzekraczanie liczby pi?ciu ?a?obnikw (nies? wliczani sprawuj?cy obs?ug? pogrzebu). Zrodzin? zmar?ego trzeba rwnie? ustali? dat? Mszy ?w.?a?obnej, wktrejpodobnie, jak wpogrzebie, niemo?e uczestniczy? doodwo?ania wi?cej, ni? pi?? osb. Obecna sytuacja wyklucza ponadto mo?liwo?? gromadzenia si? natradycyjnych modlitwach zazmar?ych wko?cio?ach, kaplicach idomach.

Zracji naograniczon? mo?liwo?ci spowiadania si? podczas Mszy ?w., wierni, ktrzymaj? potrzeb? przyst?pienia dosakramentu pokuty ipojednania, mog? touczyni? powcze?niejszym umwieniu si? zkap?anem. Wtym celu, natablicy og?osze? istronach internetowych parafii zostanie podany specjalny numer telefonu. Dekret przypomina, ?edoodbycia spowiedzi wymagana jest osobista obecno?? wiernego (niemo?na spowiada? si? przeztelefon lub internet). Spowied? powinna mie? miejsce wosobnych pomieszczeniach, umo?liwiaj?cych sprawowanie sakramentu zzachowaniem wi?kszej odleg?o?ci albowdezynfekowanych poka?dym penitencie konfesjona?ach, lub naotwartym powietrzu, przestrzegaj?c zawsze tajemnicy spowiedzi, prywatno?ci wiernego iwymogw sanitarnych. Spowiednik mo?e zastosowa? rwnie? inne ?rodki ochronne, ktre uzna zawskazane oile b?d? one zgodne zprzepisami sanitarnymi. Dekret przypomina, ?ewobecnej sytuacji niemo?liwe jest, poza niebezpiecze?stwem ?mierci, udzielenie absolucji generalnej (tzn. bezwyznania grzechw). Duszpasterze powinni natomiast pouczy? swoich wiernych, ktrzyniemog? przyst?pi? dotego sakramentu opraktyce ?alu doskona?ego ikonieczno?ci odbycia spowiedzi gdyb?dzie tomo?liwe. Poustaniu epidemii, parafie maj? zorganizowa? spowied? nawzr Adwentu lub Wielkiego Postu.

Nale?y odwo?a? spotkania przygotowawcze doIKomunii ?wi?tej inaturalnie sam? uroczysto?? je?li mia?a si? ona odby? przedpo?ow? kwietnia. Trwaj? obecnie konsultacje rodzicw ikatechetw odno?nie terminu orazsposobu jej organizacji. Poich zako?czeniu zostanie podj?ta decyzja. Ju? teraz mo?na jednak przewidywa?, ?eIKomunia ?w.b?dzie mo?liwa dopiero poprzywrceniu nauki wszkole. Toco zosta?o powiedziane oIKomunii ?wi?tej odnosi si? rwnie? doSakramentu Bierzmowania.

Kwestie liturgiczne iorganizacyjne dotycz?ce Wielkiego Tygodnia oraz?wi?t Wielkanocnych zostan? okre?lone osobnym dekretem.

Biskup wyra?a wdekrecie wdzi?czno?? wszystkim kap?anom, siostrom zakonnym i katechetom zaprac? wtym szczeglnym czasie prby. Udziela jednocze?nie konkretnych wskaza? dotycz?cych codziennego ?ycia ksi??y ikoordynacji pracy duszpasterskiej gdynp.kap?an niemo?e pe?ni? pos?ugi zracji naobj?cie go kwarantann?.

 
Rekolekcje Wielkopostne ON-LINE PDF Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2020 12:21

Diecezja Sandomierska wychodz?c naprzeciw potrzebom duchowym wiernych, ktrzy z racji na stan epidemii pozostaj? w domach, zaprasza do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych on-line.

Rekolekcje b?d? transmitowane nakanale YouTube Diecezji Sandomierskiej oraznaFacebooku.

Rekolekcji dla doros?ych

Niedziela, 29 marca, godz.18.00 Msza ?wi?ta znauk? rekolekcyjn?

Poniedzia?ek, 30 marca, godz.18.00 Msza ?wi?ta znauk? rekolekcyjn?

Wtorek, 31 marca, godz.18.00 Msza ?wi?ta znauk? rekolekcyjn?

?roda, 1 kwietnia, godz.18.00 Msza ?wi?ta znauk? rekolekcyjn?

Rekolekcje b?d? transmitowane zko?cio?a parafialnego wGorzycach, nauki rekolekcyjne poprowadzi ks.Zbigniew Kargul iks.Mariusz Koz?owski.

Plan rekolekcji dla dzieci im?odzie?y

?roda, 1 kwietnia

godz.9.00 Rekolekcje dla dzieci
godz. 11.00 Rekolekcje dla m?odzie?y

Czwartek, 2 kwietnia

godz.9.00 Rekolekcje dla dzieci
godz.11.00 Rekolekcje dla m?odzie?y

Pi?tek, 3 kwietnia

godz.9.00 Rekolekcje dla dzieci
godz.11.00 Rekolekcje dla m?odzie?y

Rekolekcje b?d? transmitowane zko?cio?a parafialnego pw.Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy wTarnobrzegu-Serbinowie, Nauki rekolekcyjne dla m?odzie?y poprowadzi ks.Jan Kania, za? dla dzieci ks.Krystian Kusztyb.

Zach?camy dzieci, m?odzie? idoros?ych doskorzystania wtym czasie Wielkiego Postu zrekolekcji on-line, byduchowo przygotowa? si? doprze?ywania ?wiat Paschalnych wtym trudnym czasie.

 
Transmisje mszy ?wi?tych PDF Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2020 10:08

alt

 
Komunikat Przewodznicz?cego KEP PDF Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2020 09:28

W zwi?zku z epidemi? koronawirusa organy pa?stwowe zdecydowa?y, ?e w Mszy ?wi?tej lub innym obrz?dzie religijnym nie b?dzie mog?o uczestniczy? jednocze?nie wi?cej ni? 5 osb, nie licz?c osb sprawuj?cych pos?ug? (por. www.gov.pl). Maj?c na uwadze zdrowie i ?ycie wszystkich Polakw, prosz? o uwzgl?dnienie tego faktu w kontek?cie nadchodz?cych celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocze?nie kolejny raz zach?cam wszystkich wiernych do ??czenia si? w modlitwie ze wsplnot? Ko?cio?a za po?rednictwem transmisji w ?rodkach spo?ecznego przekazu.

Ufajmy, ?e dzi?ki modlitwie oraz wysi?kom nas wszystkich, jak najszybciej b?dziemy mogli cieszy? si? na nowo wspln? celebracj? w naszych ko?cio?ach.

Powierzaj?c po raz kolejny Panu Bogu nasz? Ojczyzn? i wszystkich Polakw w kraju i za granic?, poprosi?em kardyna?a Manuela Jos Macrio do Nascimento Clemente, przewodnicz?cego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby w??czy? rwnie? Ko?ci? w Polsce w akt zawierzenia, ktrego ma dokona? w Sanktuarium Matki Bo?ej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moj? modlitw?, zw?aszcza osoby starsze, chore i samotne. Rwnocze?nie zach?cam do solidarnego podejmowana uczynkw mi?osiernych wobec osb potrzebuj?cych.

Z pasterskim b?ogos?awie?stwem,

Abp Stanis?aw G?decki
Arcybiskup Metropolita Pozna?ski
Przewodnicz?cy Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodnicz?cy Rady Konferencji Episkopatw Europy (CCEE)

 
Poszerzona dyspensa ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza PDF Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2020 09:28

Dekretem z 21 marca 2020 ks. bp Krzysztof Nitkiewicz poszerzy? a? do odwo?ania zakres dyspensy od obowi?zku uczestnictwa w niedzielnyc i ?wi?tecznych mszach ?wi?tych dla wszystkich wiernych z terenu diecezji sandomierskiej oraz wszystkich przebywaj?cych na jej terenie.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Nasza ?wi?tynia

Obraz w o?tarzu g?wnym ko?cio?a

Obraz w o?tarzu g?wnym

Obraz w o?tarzu g?wnym ko?cio?a

Dzisiaj