Akcja katolicka PDF Drukuj Email

Akcja Katolicka jest to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie, bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną i duchowieństwem w szerzeniu i ugruntowywaniu nauki Jezusa Chrystusa. Akcja Katolicka wspólnie z księżmi realizuje cele apostolskie Kościoła Katolickiego.

Zorganizowana współpraca katolików świeckich i duchowieństwa w nauczaniu prawd wiary należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła, np. pozdrowienia świętego Pawła Apostoła do chrześcijan w Rzymie. Rz.16,3. W naszych czasach wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o katolikach świeckich, że ,,winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” i ,,winni uświadomić sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem- wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża oraz pozostających z Nim w łączności Biskupów” (KK 33; DA.20; ChL.9).

Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej została powołana przez ks. Wacława Świerzawskiego, biskupa sandomierskiego dekretem Nr 141/97z dnia 27 stycznia 1997r. jednocześnie zatwierdził Statut Akcji Katolickiej. Świętem patronalnym jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej i organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu ewangelizacji. Jednym ze współczesnych znaków czasu jest nowe poczucie odpowiedzialności za Kościół i jego misję w świecie. Troska o Kościół winna leżeć na sercu tak duchowieństwu, jak i katolikom świeckim. Jan Paweł II odpowiedzialność za Kościół wyraził poprzez wezwanie do nowej ewangelizacji (przemówienie 12.01.1993) aby jednak katolicy świeccy mogli opowiedzieć się za nową ewangelizacją muszą zyskać nową świadomość bycia Kościołem i przygotować się przez odpowiednią formację do zadań apostolskich.

Praca formacyjna każdego stowarzyszenia, praca duszpasterska dokonują się na poziomie parafii i przy zaangażowaniu księży. Stąd Ojciec Święty Jan Paweł II w dokumencie ChL.3 naucza: ,,Nowe sytuacje – zarówno w Kościele, jak i życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym – domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności”. Księża proboszczowie i prefekci muszą chcieć organizować w parafii Akcję Katolicką, czytać pozycje z biblioteki AK., biuletyny KIAK, bo to stowarzyszenie podejmuje prace formacyjną wg programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski. Potrzebna jest praca formacyjna w sferze mentalności duchownych i świeckich. ,,Przyszłość świata i Kościoła idzie przez rodzinę” (FC.75) i przez stowarzyszenia i ruchy katolickie organizowane na poziomie parafii, diecezji i kraju.

Problematyka społeczna - pogłębianie współpracy z samorządami lokalnymi i innymi organizacjami pozarządowymi, szczególnie z zespołami zajmującymi się problematyką pomocy rodzinie, bezrobotnym i ubogim.
 

 

Dzisiaj